GM-GEO, s.r.o.

Naša spoločnosť s celoslovenskou pôsobnosťou má sídlo v Banskej Štiavnici a vznikla v roku 1999. Sme skúsenými odborníkmi a i po vyše pätnásťročnej činnosti je stále našou filozofiou uspokojenie zákazníkov kvalitnou prácou v dohodnutom termíne za rozumnú cenu. Konateľ je člen komory geodetov a kartografov.

Srdečne Vás preto vítame na týchto stránkach a dúfame, že si z našej širokej ponuky služieb vyberiete. Vaša spokojnosť je pre nás tým najdôležitejším.Naše služby

- Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy

- Služby pre projektantov:

 • polohopisné a výškopisné zameranie k projektovej dokumentácii
 • šetrenie inžinierských sieti
 • šetrenie vlastnických vzťahov
 • vlastnícke hranice podľa katastrálnych máp
 • meranie a zobrazenie fasád budov
 • meranie a dokumentácia skutočného stavu budov

- Služby pre realizáciu stavieb

 • polohové a výškové osadenie stavieb
 • vytýčenie stavebných objektov (inžierske stavby a technologické zariadenia stavieb)
 • priebežná kontrola realizácie stavebných objektov
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (porealizačné zameranie objektov)
 • zameranie a výpočet objemov stavebných objektov (násypy, výkopy)
 • geometrické plány na: zameranie stavieb, majetkoprávne vysporiadanie, rozostavané stavby, stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, zameranie a oddelenie pozemkov a ich majetkoprávne vysporiadanie, vecné bremená, obnovenie pôvodných nehnuteľností, vytyčovanie vlastníckych hraníc.

- Špeciálne merania

 • kontrolné meranie posunov a deformácií stavebných objektov
 • meranie a zobrazenie fasád budov
 • meranie a dokumentácia skutočného stavu budov
 • zameranie vysielačov
 • zameranie a výpočet kubatúr a iné
 • zameranie a zobrazenie pohľadov, rezov a profilov
 • a ďaľšie

- Tematické mapové diela

 • Tvorba máp na objednávku s tématickými prvkami
 • mapy mesta
 • mapy závodu
 • tematické mapy vlastníckych vzťahov
 • vektorizácia a digitalizácia máp
 • vyhotovovanie podkladov pre geografické informačné systémy
 • a iné


Cenník

Cena geodetických a kartografických prác je v značnej miere závislá od kvality katastrálneho operátu, rozsahu prác, termínu dodania, náročnosti terénnych prác a ďalších faktorov.

Cenovú ponuku je možné spracovať po zistení základných informácií.

Mailová, telefonická, prípadne osobná konzultácia sa nespoplatňuje.Referencie

Služby pre projektantov:

 • Polohopisné a výškopisné zameranie územia pre projekt "Aglomerácia Levice – odvedenie a čistenie odpadových vôd – Tekovský región I - 114km trasy gravitačnej a tlakovej kanalizácie
 • Geodetické zameranie pre stavbu: "SKK a ČOV Liptovská Osada" v rozsahu 28 km stokových a kanalizačných zberačov
 • Rôzne polohopisné a výškopisné merania pre osadenie stavieb Tesco BS, BILLA BS a iné.
 • Meranie a dokumentácia skutočného stavu budov: hotel Kerling v Banskej Štiavnici, zámok v Liptovskej Štiavnici, pivovar ERB v Banskej Štiavnici

 • a iné

Služby pre realizáciu stavieb

 • Čerpacia stanica Slovnaft v Banskej Štiavnici
 • BILLA v Banskej Štiavnici
 • Diaľnica SAMSUNG Voderady
 • Kanalizácia obcí Banka a Moravany
 • Chirurgický pavilón VN Ružomberok
 • Meranie kubatúr na diaľnici D1 Svinia
 • Fotovoltaická elektráreň JASTRABÁ
 • Rôzne rod. domy


Kontaktujte nás
GM - GEO, s.r.o.
J.M.Hurbana 6
969 01 Banská Štiavnica

IČO: 36 035 521
IČ DPH: 2021468735
Obchodný register
Okresného súdu Banská Bystrica,
Vložka číslo: 5864/S

telefón:
00421 905 466 466

E-mail:
geodet@geodet.sk

Web:
http://www.geodet.sk

V prípade zájmu nás neváhajte kontaktovať.